Официални правила

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ ВЪВ ФОТОКОНКУРС „ОТРАЖЕНИЯ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ВЪВ ВСЕКИДНЕВНИЯ ЖИВОТ НА СОФИЯ“


І. Организатор на конкурса


Сдружение „Институт за политика и обществени комуникации” (ИПОК) с подкрепата на Столична община организира фотоконкурс на тема „Отражения на културното наследство във всекидневния живот на София“.
Фотоконкурсът се организира и провежда от сдружение "ИПОК" , гр. София, ул. “Граф Игнатиев” №40А (“Организатор”).


Участниците във фотоконкурса са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на фотоконкурса ("Официални Правила”) и промените, направени от Организатора му.
С участието си в този фотоконкурс, участникът заявява, че е запознат с правилата му и се съгласява да ги спазва.


Официалните правила ще бъдат публично оповестени на интернет адрес: http://www.sofia-city.info и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на фотоконкурса.
Организаторът на фотоконкурса си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след предварителното им публикуване на интернет адрес: http://www.sofia-city.info


ІI. Условия за участие:


2.1. Право на участие имат любители и професионалисти фотографи.

2.2.Снимките трябва да бъдат във формат JPEG. Дигитални файлове: минимум 5 Mb, предпочитан 10 to 20 Mb в 300 dpi. Допускат се до 3 цветни снимки от всеки участник. Не се допускат групови участия.

2.3. Всяка снимка трябва да притежава оригинал с високо качество, годен за експонация в размер 50х70 см.

2.4. Фотографията трябва да  показва отражението на културното наследство на София във всекидневния живот на столичани.

2.5. Участниците в конкурса попълват заявление (Приложение №1), което се изпраща на е-mail: photo@sofia-city.info;

2.6. В заявлението участникът задължително попълва актуални данни: три имена, телефон за обратна връзка, е-mail.

2.7. Фотографиите се изпращат на е-mail: photo@sofia-city.info

2.8. Участникът в конкурса трябва да гарантира, че е носител на авторските права и на правата за публикация на творбата, както и че освобождава сдружение „ИПОК” от всякакви претенции на трети лица, свързани с използването на творбата за промоционалните цели на конкурса. Организаторът си запазва правото да отстрани от участие в конкурса фотографско изображение, правата върху което очевидно не принадлежат на лицето, което го е изпратило (съгласно предоставените от лицето данни), създаването на което е съпроводено с нарушение на Закона за авторското право и сродните му права или което е очевидно придобито посредством кражба или измама.

2.9. С предоставянето на фотографското изображение, участникът предоставя на сдружение „ИПОК“ и на Столична община по отношение на същото изключителното право за използване на изображението както и: възпроизвеждане на изображението; разпространение сред неограничен брой лица на оригинала или екземпляри от изображението; излъчване на изображението по безжичен път, предаване и препредаване на изображението по кабел; публично показване на изображението; предлагане по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до изображението или до част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, вносът и износът на екземпляри от изображението в търговско количество. С оглед избягването на каквото и да е съмнение участникът декларира, че е съгласен изпратеното от него фотографско изображение да бъде включвано в рамките на евентуални изложби на победителите в конкурса, както и че е съгласен имената, под които е качил изображението във фотоконкурса да бъдат публично оповестявани.
За отстъпените съгласно т.2.8 и т.2.9 права Организаторът не дължи възнаграждение на Участника.


2.10. Независимо от дадените в предходните точки декларации и отстъпени права Организаторът си запазва правото да отстрани от участие във фотоконкурса снимка/фотография (респ. предоставилият я участник), правото върху която очевидно не принадлежи на лицето, което я е изпратило, както и фотография/снимка, създаването и/или използването, на която е съпроводено с нарушение на действащото законодателство или което е очевидно придобито посредством кражба или измама. Организаторът си запазва също така правото да отстрани от участие във фотоконкурса фотография/снимка (респ. предоставилият ги участник), ако имената на участника, който ги е качил са видимо неистински и/или при липса на коректно посочен e-mail адрес.


2.11. Всеки участник носи пълна отговорност за възникнали претенции към Организатора от страна на трети лица във връзка с използването от страна на последния на предложената и предоставената от този участник фотография/снимка съгласно настоящите Официални условия.


2.12. Участие в конкурса може да вземе всеки регистриран потребител, който има навършени 18 години. В случай че нямате навършени 18 години с изпращането на e-mail участникът удостоверява, че има позволение на родител или законен попечител, за да участва във фотоконкурса.

2.13. Ако снимка на участник с ненавършени 18 години бъде номинирана, родителското разрешение трябва да е с нотариална заверка.


2.14. Не се допуска качването на изображения и фотографии/снимки с еротичен и/или порнографски характер или внушаващи насилие, национална, политическа, етническа, религиозна и/или расова нетърпимост, или възхваляващи или оневиняващи жестокост или насилие, или такива, които са в противоречие с българското законодателство, обществения ред и добрите нрави.


2.15. Фотографии/снимки, които не отговарят на условията за участие във фото конкурса или се явяват в нарушение на настоящите общи условия се отстраняват от фотоконкурса, без Участникът да се уведомява за отстраняването.


2.16. Организаторът изразява готовност да обсъди и прецени всеки сигнал за нарушение на настоящите общи условия, като при наличие на достатъчно данни за извършено нарушение на авторски права има право да отстрани от участие във фотоконкурса фотография/снимка, за чието използване се твърди че съставлява нарушение на Закона за авторското право и сродните му права.

2.17. Сдружение „ИПОК“ си запазва правото да не допуска в конкурса снимки, които не отговарят на темата на конкурса или влизат в противоречие с общоприетите морални норми.

2.18. С участието си в настоящия фотоконкурс участниците се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена, снимка или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора и Столична община, за което последният не дължи заплащане от негова страна.


ІІI. Критерии за оценка:


3.1. Оригиналност и творчество;

3.2. Техническо изпълнение;

3.3. Общо послание на снимката.


ІV. Награди:


4.1. Награден фонд – 2000,00 лева, осигурен от Столична програма „Култура“.

4.2. Без оглед на броя и вида снимки, един участник може да получи само една награда;

4.3. С наградените и други избрани фотографии ще бъде организирана изложба.


V. Изборът на победителите се извършва от професионално жури.


5.1. Решенията за избор са окончателни и не подлежат на обжалване. Със записването си за участие в конкурса кандидатите се съгласяват да не оспорват решенията на журито на каквато и да е основа.


VІ. Фотоконкурсът започва на дата: 21 октомври 2011 г.  и ще продължи 1 месец, до 21 ноември 2011 г.

 

VІI. Фотоконкурсът се провежда при условията на настоящите Официални правила и всеки участник заявява, че е запознат и се съгласява да ги спазва.

 

VІІI. Участниците не заплащат никакви такси за участие в конкурса и в изложбата.

 

IX. Организаторите не дължат никакво заплащане на авторите за участието им в конкурса .

 

X. Съдебни спорове


Всеки потенциален спор между Организатора на фотоконкурса и участниците в него се решава чрез взаимно споразумение. При невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

XI. Допълнителни условия


11.1. Допълнителна информация, свързана с фотоконкурса и интернет сайта може да бъде получена чрез запитване на e-mail:  teodora@bgmonitoring.com;


11.2. Фотоконкурсът се провежда при условията на настоящите Официални правила и всеки участник заявява, че е запознат и се съгласява да ги спазва.


11.3. По смисъла на настоящите Общи условия „фотография” или „снимка” ще означава фотографско произведение или произведение, създадено по начин, аналогичен на фотографския.